Quỹ và ngân hàng

 • Theo dõi tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng chi tiết theo từng loại tiền, ngân hàng và mục đích sử dụng
 • Theo dõi và thanh toán thu, chi (phiếu thu/phiếu chi, giấy báo nợ/giấy báo có) chi tiết theo khách hàng, hợp đồng, hoá đơn, khế ước, khoản mục phí và theo các đối tượng thông tin cần quản lý khác

 • Xử lý chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ:
  • Tỷ giá ghi sổ được phép khai báo theo nhiều phương pháp khác nhau: đích danh, trung bình tháng, trunh bình di động;
  • Tỷ giá ghi sổ và chên lệch lãi (lỗ) được tạo ngay khi cập nhật và lưu chứng từ
  • Cho phép chỉnh sửa tỷ giá và tự động tính toán theo phương pháp khai báo ngầm định ngay khi phát sinh hoặc cuối kỳ.
 • Quản lý khế ước vay/cho vay:
  • Cho phép khai báo danh mục và quản lý các khoản đi vay, tiền gửi tiết kiệm, cho vay khác …
  • Cho phép quản lý lãi suất, thời hạn, số tiền thanh toán gốc, lãi theo từng đợt phát sinh.
 • Đầy đủ các loại báo cáo giúp doanh nghiệp quản trị tài chính của mình:
  • Sổ quỹ, nhật ký thu, chi tiền, số dư tài khoản ngân hàng,
  • Bảng tỷ giá, bảng kê chứng từ, bảng cân đối phát sinh theo khế ước …

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!