Tài sản cố định

Theo dõi và quản lý thông tin tài sản cố định: nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, thời gian sử dụng …

 • Danh mục
  • Danh mục TSCĐ: Tên, mã, phân nhóm, lý do tăng, giảm …
  • Danh mục bộ phận sử dụng TSCĐ
  • Các tham số hệ thống: bút toán phân bổ khấu hao, tự động tính hết giá trị còn lại vào kỳ kết thúc khấu hao, tính khấu hao theo ngày/tháng
 • Quản lý TSCĐ
  • Khai báo thông tin TSCĐ: nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, số kỳ khấu hao … để phục vụ việc quản lý và báo cáo TSCĐ.
  • Tính khấu hao, điều chỉnh khấu hao, tạo bút toán khấu hao cuối kỳ, dừng khấu hao, thôi khấu hao, phân bổ khấu hao cho nhiều bộ phận/vụ việc …
  • Điều chỉnh giá trị TSCĐ khi đánh giá lại tài sản, lắp ráp/nâng cấp thêm hoặc tháo dỡ/giảm bớt phụ tùng … làm thay đổi giá trị TSCĐ.
  • Điều chuyển bộ phận sử dụng
  • Khai báo giảm TSCĐ khi thanh lý, nhượng bán

  • Khai báo giảm TSCĐ khi thanh lý, nhượng bán
 • Báo cáo
  • Danh mục TSCĐ theo loại tài sản, nhóm tài sản, bộ phận sử dụng, …
  • Sổ TSCĐ báo cáo chi tiết về TSCĐ, tình hình tăng/giảm TSCĐ.
  • Bảng tính khấu hao TSCĐ, bảng kê TSCĐ hết khấu hao còn sử dụng

 

 

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!