Hệ thống

Giúp doanh nghiệp:

  • Thiết lập cây tổ chức: đơn vị, công ty, chi nhánh, bộ phận, nhân viên …
  • Khai báo nhóm, người sử dụng: Thêm mới, điều chỉnh, xoá, sửa …
  • Phân quyền truy cập theo đơn vị, công ty, chi nhánh hoặc theo chức năng
  • Phân quyền trạng thái: lập chứng từ, chờ duyệt, …
  • Bảo trì dữ liệu, chuyển dữ liệu giữa các chương trình, kiểm tra dữ liệu sai lệch, lịch sử dữ liệu sửa/xoá

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!