Giá thành

Tính năng này giúp kế toán tập hợp và theo dõi chi phí sản xuất theo từng đối tượng giá thành: sản phẩm, bộ phận, lệnh sản xuất,…

 

 • Danh mục
  • Đối tượng tính giá thành: là tổ hợp của sản phẩm, bộ phận, lệnh sản xuất
  • Các yếu tố chi phí cần phân tích trong giá thành sản phẩm
  • Danh mục công đoạn, bộ phận
 • Cập nhật số liệu
  • Khai báo số dư dở dang đầu kỳ theo chi phí, vật tư, sản phẩm
  • Cập nhật số liệu lệnh sản xuất, định mức nguyên vật liệu, hệ số phân bổ, đối tượng phân bổ chi phí
  • Tính giá thành, kiểm tra giá thành,…

 • Báo cáo
  • Báo cáo giá thành chi tiết theo từng yếu tố: theo kỳ, theo sản phẩm, bộ phận, lệnh sản xuất …
  • Báo cáo giá thành sản phảm theo nhóm yếu tố: đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, giá thành, cuối kỳ và giá thành đơn vị.
  • Báo cáo giá thành chi tiết theo vật tư
  • Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất theo sản phẩm, theo yếu tố
  • Báo cáo so sánh nguyên vật liệu thực tế với định mức theo sản phẩm
  • Bảng tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ.

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!