Mua hàng và công nợ phải trả

Giúp theo dõi và quản lý hiệu quả hoạt động mua sắm, danh mục chi phí, danh mục nhà cung cấp và thời hạn thanh toán các khoản công nợ phải trả theo hoá đơn, theo hợp đồng.  

 • Quản lý danh mục
  • Danh mục nhà cung cấp
  • Danh mục hợp đồng
  • Danh mục thuế suất
  • Danh mục chứng từng
  • Danh mục chi phí
  • Số dư công nợ đầu kỳ theo hoá đơn, hợp đồng, nhà cung cấp
 • Chứng từ
  • Hoá đơn mua hàng trong nước
  • Hoá đơn mua hàng nhập khẩu
  • Hoá đơn mua dịch vụ
  • Hoá đơn nhập mua và xuất thẳng ra sử dụng (không nhập kho)
  • Phiếu nhập chi phí mua hàng
  • Phiếu thanh toán tạm ứng
  • Phiếu điều chỉnh giá hàng mua
  • Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
 • Theo dõi công nợ phải trả
  • Theo dõi công nợ phải trả theo nhà cung cấp, hoá đơn, hợp đồng
  • Bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp với nhau hoặc giữa các tài khoản với nhau.
  • Bút toán điều chỉnh giảm công nợ
  • Phân bổ trả tiền hàng cho các hoá đơn, hợp đồng.
  • Tất toán hoá đơn
 • Báo cáo
  • Sổ chi tiết công nợ một nhà cung cấp/nhiều nhà cung cấp, theo hợp đồng
  • Bảng cân đối phát sinh công nợ
  • Báo cáo số dư công nợ
  • Sổ đối chiếu công nợ, bảng xác nhận công nợ.

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!