Tích hợp hóa đơn điện tử

  • Hoá đơn đầu vào
    • CyberBook hỗ trợ tự động cập nhật hoá đơn đầu vào từ một email đã đăng ký.
    • CyberBook hỗ trợ xử lý hạch toán hoá đơn, chứng từ đầu vào theo nghiệp vụ kế toán khai báo sẵn mà kế toán không phải nhập lại thủ công bằng tay.
  • Hoá đơn đầu ra
    • CyberBook hỗ trợ tích hợp và kết nối đa dạng các nhà cung cấp giải pháp phần mềm hoá đơn điện tử: CyberBill, Bkav, Viettel, …
    • CyberBook hỗ trợ xử lý hạch toán hoá đơn đầu ra tự động theo nghiệp vụ kế toán khai báo sẵn mà kế toán không phải nhập lại thủ công bằng tay.

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!