Tổng hợp

Tính năng này hỗ trợ kế toán thực hiện các công việc liên quan đến kế toán tổng hợp như: bút toán phân bổ, bút toán kết chuyển, bút toán chênh lệch tỷ giá, … duyệt chứng từ và quản lý các sổ kế toán.

 • Danh mục
  • Danh mục tài khoản
  • Danh mục phí, nhóm phí
  • Khai báo bút toán phân bổ, kết chuyển
  • Khai báo bút toán chênh lệch tỷ giá
  • Khai báo diễn giải chứng từ tự động
  • Khai báo thông tin đối tượng cho tài khoản
 • Chứng từ
  • Phiếu kế toán
  • Xử lý giao dịch chờ duyệt
  • Bút toán huỷ
  • Bút toán phân bổ, kết chuyển
  • Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá
 • Báo cáo
  • Sổ nhật ký chung
  • Sổ cái cho một tài khoản/nhiều tài khoản
  • Sổ chi tiết cho một tài khoản/nhiều tài khoản
  • Sổ chữ T cho một tài khoản/nhiều tài khoản
  • Bảng kê chứng từ theo mã phí, bộ phận, …
  • Bảng tổng hợp chi phí phát sinh trong kỳ, so sánh giữa 2 kỳ

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!