Nghiệp vụ kế toán

Đầy đủ các loại báo cáo, theo dõi và thanh toán thu chi, quản lý khế ước vay/cho vay, xử lý chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ, báo cáo quản trị tài chính,…

Xem thêm

Theo dõi và quản lý thông tin tài sản cố định: nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, thời gian sử dụng,…

Xem thêm

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!