Hướng dẫn thủ tục miễn giảm thuế TNDN năm 2021

Tác động của dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn trong đời sống của người dân nói chung và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nói chung. Vào ngày 27/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021 NĐ-CP về việc một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID. Trong đó có hướng dẫn miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để biết chi tiết thủ tục miễn giảm thuế TNDN các bạn hãy theo dõi tiếp bài viết dưới đây!

Đối tượng áp dụng 

Là tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH 15, bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

c) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

d) Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập.

Các mức giảm thuế TNDN năm 2021

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp nêu ở trên, có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019.

Không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

Cách xác định số thuế TNDN được giảm năm 2021

Được tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại Nghị định số 92/2021 NĐ-CP được tính trên số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2021, sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ tục kê khai giảm thuế TNDN

 1. Căn cứ doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 và dự kiến doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021.
 •  Doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý.
 • Doanh nghiệp xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp chính thức được giảm để kê khai theo mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ
 • CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ và trên Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
 1. Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.
 • Doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý.
 • Việc xử lý số thuế nộp thiếu hoặc nộp thừa của số thuế tạm nộp các quý so với số thuế phải nộp theo quyết toán năm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 1. Lưu ý
 • Qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền phát hiện doanh nghiệp không thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định của Nghị định này hoặc số thuế phải nộp của kỳ tính thuế năm 2021 lớn hơn số thuế doanh nghiệp đã kê khai thì:
 • Doanh nghiệp phải nộp đủ số tiền thuế thiếu so với số phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định tại Nghị định này (nếu có) 
 • Bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế tính trên số tiền thuế thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 • Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2021 hoặc theo quyết định, kết luận, thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì:
 • Số thuế tăng thêm được giảm 30% theo quy định của Nghị định này nếu doanh nghiệp vẫn đáp ứng điều kiện được giảm thuế quy định tại khoản 2 Điều này.
 • Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2021 hoặc theo quyết định, kết luận, thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì:
 • Điều chỉnh giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo quy định của Nghị định này
 • Và xử lý số tiền thuế nộp thừa (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Kết

Trên đây là thủ tục miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2021. Việc miễn giảm thuế sẽ góp phần nào trong việc đảm bảo duy trì sự hoạt động của doanh nghiệp. Do đó các doanh nghiệp cần chú ý và thực hiện đúng, kịp thời các quy định mới nhất của Nhà nước để vượt qua khó khăn do tác động của COVID 19, tiếp tục hoạt động, đóng góp vào việc phục hồi kinh tế.

Phần mềm kế toán trực tuyến CyberBook

1 thoughts on “Hướng dẫn thủ tục miễn giảm thuế TNDN năm 2021

 1. Pingback: Phần mềm kế toán trực tuyến CyberBook - Giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp SME  - CyberBook

Comments are closed.