Cập nhật nhanh! Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.7.5

Ngày 23/03/2022, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai lên phiên bản 4.7.5, cập nhật một số phát sinh cho phiên bản 4.7.4 vào ngày 21/03 trước đó. Cụ thể:

 1. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 02/QTT-TNCN):
  – Cập nhật tổng hợp chỉ tiêu [27] – Cho những người phụ thuộc được giảm trừ từ bảng kê 02-1/BK-QTT.
 2. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN):
  – Cập nhật thay đổi ràng buộc chỉ tiêu [21] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu ([16] – [20]) thay cho ràng buộc chỉ tiêu [21] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [18].
  – Cập nhật nhận đúng giá trị chỉ tiêu [17] – Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh từ bảng kê excel, không cảnh báo đỏ trong trường hợp giá trị [17] nhỏ hơn hoặc bằng số giảm trừ bản thân cộng số tiền giảm trừ người phụ thuộc.
  – Cập nhật bổ sung thông báo trong trường hợp nhập sai định dạng mã số thuế người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/BK-TNCN.
 3. Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (mẫu 01/GTGT):
  – Cập nhật các chỉ tiêu [23], [23a], [24], [24a], [25], [26], [29], [30], [32], [32a]: chỉ cho phép nhập số dương
 4. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (mẫu 02/TAIN):
  – Cập nhật cho phép kết xuất XML tờ khai trong trường hợp cột chênh lệch giữa số quyết toán với số đã kê khai nhận giá trị âm

Bắt đầu từ ngày 24/03/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.5 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Nguồn: Tổng cục Thuế

—————————

Phần mềm kế toán trực tuyến CyberBook