Năm 2023, việc nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện được quy định thế nào?

Trong thời gian khiếu nại, khởi kiện việc nộp thuế được quy định thế nào, thủ tục thực hiện như thế nào? Trong bài viết này, CyberBook sẽ nêu thêm một số quy định pháp lý khác liên quan tới vấn đề này.

Quy định của pháp luật về việc nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

Theo khoản 1 Điều 61 Luật Quản lý thuế 2019, việc nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện được quy định cụ thể như sau:

– Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.

– Trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế trả tiền lãi theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Nguồn tiền trả lãi được chi trả từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

nop thue

Một số quy định pháp luật khác liên quan

Nghĩa vụ của người khiếu nại

Theo điểm c Khoản 2 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 quy định thì trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện người khiếu nại vẫn phải đảm bảo chấp hành quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại trong thời gian khiếu nại, trừ trường hợp quyết định, hành vi đó bị tạm đình chỉ thi hành theo quy định tại Điều 35 Luật Khiếu nại 2011.

Quy định về áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp hết thời hạn nộp thuế 

Người nộp thuế cũng phải lưu ý về thời hạn nộp thuế, theo quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật Quản lý thuế 2019, trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thì người nộp thuế bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo Điều 125 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

– Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm:

(i) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; phong tỏa tài khoản;

(ii) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

(iii) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

(iv) Ngừng sử dụng hóa đơn;

(v) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật;

(vi) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;

(vii) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

– Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế nêu trên chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

– Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện như sau:

+ Đối với các biện pháp cưỡng chế nêu tại Mục (i), (ii) và (iii), căn cứ vào tình hình thực tế, cơ quan quản lý thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp;

+ Đối với các biện pháp cưỡng chế nêu tại Mục (iv), (v), (vi) và (vii), trường hợp không áp dụng được biện pháp cưỡng chế trước thì cơ quan quản lý thuế chuyển sang áp dụng biện pháp cưỡng chế sau;

+ Trường hợp quyết định cưỡng chế đối với một số biện pháp chưa hết hiệu lực nhưng không có hiệu quả mà cơ quan quản lý thuế có đủ thông tin, điều kiện thì thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo nêu từ Mục (i) đến (vii).

Các quyền khác của người nộp thuế

– Người nộp thuế được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật.

– Người nộp thuế được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Người nộp thuế được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và pháp luật về giao dịch điện tử.

Lời kết

Như vậy qua bài viết trên, các bạn đã có thể nắm được những quy định pháp luật dành cho các trường hợp cần nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện. Để theo dõi nhiều bài viết hơn về chủ đề này, hãy tiếp tục theo dõi mục tin tức trên website CyberBook nhé.

Phần mềm kế toán trực tuyến CyberBook