Mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất năm 2022

Từ ngày 01/01/2022, tờ khai thuế môn bài theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC và Nghị định 126/2020 NĐ-CP sẽ có hiệu lực. Kế toán viên cần phải chú ý áp dụng mẫu khai báo này theo đúng hướng dẫn của Chính phủ về Luật Quản lý thuế. Dưới đây là chi tiết mẫu tờ khai thuế môn bài cập nhật mới nhất năm 2022!

Ghi chú:

Chỉ tiêu [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.

Chỉ tiêu [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.

Chỉ tiêu [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí (sau đây gọi chung là NNT và viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.

Chỉ tiêu [04] đến chỉ tiêu [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của NNT.

Chỉ tiêu [06] đến chỉ tiêu [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).

Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích chọn trong trường hợp NNT đã kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.

Phần mềm kế toán trực tuyến CyberBook