Tài liệu hướng dẫn hộ kinh doanh

4. Sổ kế toán.

4.1 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá (Mẫu số S2-HKD)

Báo cáo thể hiện chi tiết doanh thu bán hàng trong khoảng thời gian của hộ kinh doanh.

Đường dẫn

Báo cáo/ Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S1 – HKD)

Điều kiện lọc

 • Ngày từ/ đến: Ngày phát sinh doanh thu.
 • Ngày mở sổ: Ngày mở sổ doanh thu.
 • Chi tiết theo mặt hàng:
  • Có: Báo cáo thể hiện doanh số chi tiết theo từng mặt hàng bán về số lượng và doanh thu.
  • Không: Báo cáo thể hiện số tiền tổng theo từng lần phát sinh.

Mẫu báo cáo

4.2 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S2-HKD)

Báo cáo thể hiện chi tiết tình hình nhập, xuất kho của vật tư trong kỳ.

Đường dẫn

Báo cáo/ Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S2-HKD)

Điều kiện lọc

 • Mã kho: Mã kho theo dõi chi tiết.
 • Mã vật tư: Mã vật tư theo dõi chi tiết.
 • Ngày từ/ đến: Ngày phát sinh dữ liệu kho.

Mẫu báo cáo

4.3 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Mẫu số S3-HKD)

Báo cáo thể hiện chi tiết các phát sinh chi phí trong kỳ của hộ kinh doanh.

Đường dẫn

Báo cáo/ Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Mẫu số S3-HKD)

Điều kiện lọc

 • Ngày từ/ đến: Ngày phát sinh chi phí.
 • Ngày mở sổ: Ngày mở sổ chi phí.

Khai báo mẫu

Khai báo các loại chi phí lấy lên báo cáo.

Mẫu báo cáo

4.4 Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN (Mẫu số S4-HKD)

Báo cáo thể hiện chi tiết tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với NSNN.

Đường dẫn

Báo cáo/Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với NSNN (Mẫu số S4-HKD)

Điều kiện lọc

 • Loại thuế: Loại thuế cần theo dõi.
 • Ngày từ/ đến: Ngày phát sinh chi phí.

Mẫu báo cáo

4.5 Tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp (Mẫu số S5-HKD)

Báo cáo thể hiện chi tiết tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động và bảo hiểm (Nếu có).

Đường dẫn

Báo cáo/ Tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp (Mẫu số S5-HKD)

Điều kiện lọc

 • Kỳ/ năm từ đến: Khoảng thời gian lọc báo cáo theo năm.
 • Ngày mở sổ: Ngày mở sổ báo cáo.

Khai báo mẫu

Khai báo các chỉ tiêu lương lấy lên mẫu báo cáo.

Mẫu báo cáo

4.6 Sổ quỹ tiền mặt (Mẫu số S6-HKD)

Báo cáo thể hiện chi tiết tình hình thu chi và tồn quỹ tiền mặt tại két.

Đường dẫn

Báo cáo/ Sổ quỹ tiền mặt (Mẫu số S6-HKD)

Điều kiện lọc

 • Ngày từ/ đến: Khoảng thời gian xem báo cáo.

Mẫu báo cáo

4.7 Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu số S7-HKD)

Báo cáo thể hiện chi tiết tình hình thu chi và tồn quỹ từng tài khoản ngân hàng.

Đường dẫn

Báo cáo/ Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu số S7-HKD)

Điều kiện lọc

 

 • Tài khoản ngân hàng: Chọn tài khoản xem chi tiết số dư.
 • Ngày từ/ đến: Khoảng thời gian xem báo cáo.

Mẫu báo cáo

4.8 Tờ khai thuế GTGT 01/CNKD

Báo cáo tờ khai thuế GTGT của hộ kinh doanh để kê khai và nộp thuế.

Đường dẫn

Báo cáo/ Tờ khai thuế GTGT

Điều kiện lọc

Mẫu báo cáo