Tài liệu hướng dẫn hộ kinh doanh

1 Giới thiệu chung

1.1 Đối tượng sử dụng tài liệu

Tài liệu mô tả quy trình và cách sử dụng cho nhu cầu quản lý kế toán của hộ kinh doanh theo thông tư 88/2021/TT-BTC.

Tài liệu được sử dụng cho:

  • Chủ thể hộ kinh doanh có nhu cầu và khả năng quản lý kế toán.
  • Các công ty kế toán dịch vụ sử dụng để quản lý kế toán cho các khách hàng là hộ kinh doanh.

1.2 Những tính năng cơ bản

Các tính năng cơ bản của kế toán hộ kinh doanh bao gồm:

  • Quản lý bộ danh mục theo nhu cầu.
  • Quản lý chứng từ và in phiếu theo các biểu mẫu quy định.
  • Lập các báo cáo sổ kế toán của hộ kinh doanh theo biểu mẫu quy định.
  • Lập tờ khai thuế 01/CNKD và nộp trực tiếp lên thuế.