[Cập nhật] Chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

chuẩn mực kế toán Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán (VAS) là nội dung quan trọng đối với bất kỳ kế toán viên cũng cần phải nắm rõ. Vậy chuẩn mực kế toán là gì? Nội dung của chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất sẽ được CyberBook cung cấp qua bài viết dưới đây.

Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán là tập hợp các nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản hướng dẫn kế toán viên áp dụng, ghi chép các nghiệp cụ phát sinh trong quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. 

Kết cấu của chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS bao gồm:

 • Phạm vi chuẩn mực
 • Hệ thống các định nghĩa sử dụng trong chuẩn mực
 • Nội dung chính gồm: các nguyên tắc chung, phương pháp và yêu cầu về lập, trình báo cáo tài chính
Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS là gì?
Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS là gì?

Căn cứ pháp lý chuẩn mực kế toán Việt Nam 

Hiện nay, Việt Nam có 26 chuẩn mực kế toán được ban hành theo 5 đợt cùng thông tư hướng dẫn đi kèm bao gồm: 

 • Đợt 1 với 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 cùng thông tư hướng dẫn số 161/2007/TT-BTC.
 • Đợt 2 với 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 3/12/2002 cùng thông tư hướng dẫn số 161/2007/TT-BTC.
 • Đợt 3 với 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 cùng thông tư hướng dẫn số 161/2007/TT-BTC.
 • Đợt 4 với 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành theo quyết định 212/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 cùng thông tư hướng dẫn số 20/2006/TT-BTC.
 • Đợt 5 với 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 cùng thông tư hướng dẫn số 21/2006/TT-BTC.
 • Luật kế toán năm 2015

Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán

 • Chuẩn mực kế toán là cơ sở để xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, chế độ kế toán cụ thể, thống nhất.
 • Giúp cho người làm kế toán tại các doanh nghiệp, đơn vị ghi chép, sổ sách, lập báo cáo tài chính thống nhất nhằm đảm bảo thông tin phản ánh trung thực.
 • Căn cứ để kiểm toán viên đưa ra ý kiến và sự phù hợp của báo cáo tài chính đã phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS  và chế độ kế toán hay chưa
 • Giúp người đọc hiểu được, đáng giá các thông tin để đưa ra quy định tài chính.

Danh sách 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) mới nhất

Danh sách 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS:

01.   Chuẩn mực chung

02.   Hàng tồn kho

03.   Tài sản cố định hữu hình

04.   Tài sản cố định vô hình

05.   Bất động sản đầu tư

06.   Thuê tài sản

07.   Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

08.   Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

09.   Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

10.   Hợp nhất kinh doanh

11.   Doanh thu và thu nhập khác

12.   Hợp đồng xây dựng

13.   Chi phí đi vay

14.   Thuế thu nhập doanh nghiệp

15.   Các khoản dự phòng

16.   Hợp đồng bảo hiểm

17.   Trình bày báo cáo tài chính

18.   Báo cáo tài chính của các ngân hàng

19.   Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

20.   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

21.   Báo cáo tài chính hợp nhất

22.   Thông tin về các bên liên quan

23.   Báo cáo tài chính giữa niên độ

24.   Báo cáo bộ phận

25.   Thay đổi chính sách kế toán

26.   Lãi trên cổ phiếu

Trên đây là nội dung của chuẩn mực kế toán Việt Nam. CyberBook hy vọng giúp quý bạn đọc hiểu rõ và nắm bắt nội dung về chuẩn mực kế toán. Nếu có vấn đề cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ hotline 1900 2038 để được giải đáp kịp thời.

—————————

Phần mềm kế toán trực tuyến CyberBook