CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Thời hạn bảo hành và hỗ trợ sử dụng: 

Bên A chịu trách nhiệm hỗ trợ sử dụng phần mềm kế toán cung cấp cho Bên B trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng.

Nội dung bảo hành và hỗ trợ sử dụng:

  • NewCA hỗ trợ khách hàng sử dụng, sửa lỗi của chương trình phần mềm kế toán CyberBook theo phương thức hỗ trợ từ xa (ultraviewer; teamviewer, điện thoại, email) trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng.
  • Nhà cung cấp phần mềm CyberBook có trách nhiệm nâng cấp, cập nhật các tính năng, báo cáo theo quy định của Bộ Tài Chính ban hành trong từng thời kỳ.

Lưu ý: Hỗ trợ sử dụng không bao gồm các công việc sau đây:

  • Vào chứng từ, số liệu, số dư và các công việc hạch toán khác.
  • Đào tạo người sử dụng chương trình.

Phần mềm kế toán trực tuyến CyberBook