Chi tiết cách lập các chỉ tiêu trên phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN Thông tư 80/2021/TT-BTC

Phu luc 05-2/BK-QTT-TNCN

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách lập và tính các chỉ tiêu trên phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN của Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Chi tiết nội dung mô tả cách lập các chỉ tiêu và lưu ý để lập Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất hoàn toàn:

Chỉ tiêu [01] – Kỳ tính thuế: Các bạn ghi kỳ tính thuế là năm 2021

Chỉ tiêu [02] – Lần đầu: Các bạn tích lần đầu nếu đây là lần đầu tiên các bạn kê khai của kỳ tính thuế năm 2021.

Chỉ tiêu [03] – Bổ sung lần thứ: Ghi lần bổ sung (nếu có) sau lần đầu thì các tờ khai đều là tờ khai bổ sung và tính từ lần 1, đến các lần tiếp theo.

Chỉ tiêu [04] – Tên người nộp thuế: Ghi tên doanh nghiệp theo đúng trong giấy đăng ký kinh doanh.

Chỉ tiêu [05] – Mã số thuế: Các bạn ghi mã số thuế doanh nghiệp theo như trong giấy đăng ký kinh doanh.

Chỉ tiêu [06] – STT: Các bạn ghi STT tăng dần từ 1.

Chỉ tiêu [07] – Họ và tên: Ghi đúng họ và tên của người lao động.

Chỉ tiêu [08] – Mã số thuế: Ghi đúng MST thu nhập cá nhân của người lao động.

Chỉ tiêu [09] – Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Các bạn ghi đúng số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người lao động.

Lưu ý: Bắt buộc nhập 1 trong 2 chỉ tiêu [08] và [09] (MST hoặc Số CMND/CCCD/Hộ chiếu).

Chỉ tiêu [10] – Cá nhân không cư trú: Nếu người lao động là cá nhân không cư trú thì tích vào ô này.

Chỉ tiêu [11] – Tổng số (Thu nhập chịu thuế): Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng và cá nhân không cư trú trong kỳ, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần; và các khoản phí mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Chỉ tiêu [11] luôn lớn hơn hoặc bằng (≥) [12] + [13] + [14]

Chỉ tiêu [12] -Trong đó: TNCT từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của DN BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là khoản tiền mà doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Chỉ tiêu [13] -Trong đó thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Chỉ tiêu [14] – Trong đó thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng dầu khí: Là các khoản thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng dầu khí.

Chỉ tiêu [15]-Tổng số (Số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ): Các bạn ghi tổng số tiền thuế TNCN đã trừ vào lương của người lao động trong năm quyết toán 2021.

Chỉ tiêu [16] -Trong đó: Số thuế từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Các bạn ghi riêng số tiền thuế thu nhập cá nhân mà doanh nghiệp đã khấu trừ trên khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Công thức tính chỉ tiêu [16] = [12] * 10%

Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần

—————————

Phần mềm kế toán trực tuyến CyberBook