Báo cáo quản trị

CyberBook được xây dựng trên nền tảng tiệm cận với hệ thống ERP nên hỗ trợ doanh nghiệp hệ thống quản trị nội bộ đa chiều, linh hoạt và có thể xuất dữ liệu báo cáo tức thời:

 • Hệ thống Dashboard giúp cập nhật nhanh tổng quan tình hình tài chính của công ty ngay khi đăng nhập vào hệ thống
 • Hệ thống báo cáo đa chiều
  • Quản lý số liệu trên nhiều đơn vị, theo mô hình công ty mẹ – con, công ty – chi nhánh
  • Báo cáo quỹ theo loại tiền tệ, theo tài khoản quỹ/ngân hàng, theo mục đích …
  • Báo cáo khoản phải thu, khoản phải trả theo từng khách hàng hoặc đồng thời nhiều khách hàng, báo cáo chi tiết theo hợp đồng, vụ việc, theo tuổi nợ …
  • Quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận theo từng sản phẩm, vụ việc, hợp đồng, dự án
  • Hệ thống báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết một kỳ hoặc so sánh nhiều kỳ với nhau.

Đăng ký nhận tư vấn trải nghiệm CyberBook ngay hôm nay!